Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Structuurklas Erfgooiers College start schooljaar 2017-2018

06 juli 2017
Met ingang van schooljaar 2017-2018 start het Erfgooiers College in Huizen met een voorziening voor leerlingen op havo/vwo-niveau: de Structuurklas. Dit jaar wordt gestart met leerjaar 1 en in schooljaar 2018/2019 gaat leerjaar 2 van start. Onderstaande informatie is met name relevant voor ouders en leerkrachten groep 7/8 die op zoek zijn naar een passende omgeving voor hun kind/leerling in het VO. Voor hen organiseert het Erfgooiers College in oktober een informatieavond.

Er is vastgesteld dat binnen deze regio behoefte is aan een voorziening op havo/vwo-niveau voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. In de Structuurklas van het Erfgooiers College wordt plaats geboden aan havo/vwo-leerlingen die in hoge mate behoefte hebben aan structuur, duidelijkheid en veiligheid. Dit kunnen leerlingen zijn met ASS of ASS-gerelateerde problematiek, maar ook leerlingen met ernstige concentratie- of angstproblematiek of andere, internaliserende klachten.

De Structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen de basisondersteuning (wat elke VO-school kan bieden) en de speciale ondersteuning (waarvoor een leerling in het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) terecht kan). Om in aanmerking te komen voor deze voorziening dient een leerling uiterlijk 15 december door de school van herkomst aangemeld te worden bij de plaatsingsadviescommissie (PAC) van het samenwerkingsverband Qinas voor het verkrijgen van een ondersteuningsverklaring (let op: dit is geen toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO). Vóór 15 december moeten ouders/verzorgers een intakegesprek hebben gevoerd met de orthopedagoog en de zorgcoördinator van het Erfgooiers College. Aanmelden hiervoor kan vanaf 22 september. Voor het vervolg van de procedure is het van belang dat deze data door betrokkenen worden nageleefd.

De Structuurklas is een aanvulling op het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio en is erop gericht ook voor bovengenoemde leerlingen met internaliserende problematiek een gefaseerde overgang van PO naar (regulier) VO te bieden zodat zij thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Het Erfgooiers College organiseert een informatieavond voor geïnteresseerden:

3 oktober 2017, vanaf 19.30 uur. Locatie: Erfgooiers College Huizen

Voor aanvullende informatie: 035-524 80 20, Erfgooiers College (mevr. M. de Bruijn, orthopedagoog/ mevr. E. de Nood, zorgcoördinator)