Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Nieuw Ondersteuningsplan Qinas 2018-2022

05 juli 2018

Ieder samenwerkingsverband wordt geacht elke vier jaar zijn ondersteuningsplan te herzien. In dit plan dient uiteengezet te worden hoe de ondersteuning aan alle leerlingen in de regio vorm krijgt, van basisondersteuning in het regulier onderwijs tot speciaal onderwijs.
Dit nieuwe ondersteuningsplan is een vervolg op en een nadere uitwerking van het eerste OP 2014-2018 van Qinas. Bij de start van het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dit betekent dat het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen voor de basis- en maatwerkondersteuning zoveel mogelijk, gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel, bij de vo-scholen terecht komen en achteraf verantwoord dienen te worden. Gelijktijdig moet wel een gezamenlijke koers worden uitgezet om zo een dekkend netwerk van voorzieningen te creëren.

In dit nieuwe ondersteuningsplan zijn verschillende ambities voor de komende vier jaar benoemd, variërend van het versterken van de basisondersteuning, het mogelijk maken van individuele arrangementen (zgn. arrangement-plus), professionalisering van medewerkers waar het het aanbieden van de juiste ondersteuning betreft, het realiseren van leernetwerken, een structurele samenwerking tussen onderwijs en zorg (i.c. gemeenten), tot groepsarrangementen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze beleidsplannen zijn doorberekend in de meerjarenbegroting t/m 2022 die in het ondersteuningsplan is opgenomen.
Bij het samenstellen van het ondersteuningsplan heeft directeur-bestuurder Stefan ten Brink de leden van de werkgroep Kwaliteit, de directeuren/rectoren van de vo/vso-scholen, de leden en de Ondersteuningsplanraad (OpR) van Qinas en gemeentebestuurders/-medewerkers geconsulteerd.

De Algemene Ledenvergadering (14 juni) en de Ondersteuningsplanraad (2 juli) hebben met het beleidsplan 2018-2022 ingestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Het is van belang dat iedereen die zich op welke wijze dan ook in deze regio met vo-onderwijs bezighoudt, kennis neemt van deze gezamenlijke koers die voor de komende 4 jaar is gekozen.
Het is daarbij tevens van belang te weten dat deze koers niet in steen gebeiteld staat maar gaandeweg, indien gewenst of noodzakelijk, bijgesteld kan worden.


Het Ondersteuningsplan 2018-2020 is te vinden bij Documenten.