Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

OOGO

01 maart 2014
Op 20 februari jl. heeft het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) tussen de samen-werkingsverbanden en de gemeenten uit de regio plaatsgevonden. Deze regio is vastgesteld door het Ministerie van OCW (er zijn 75 van dergelijke regio’s in het land). De samenwerkingsverbanden nodigen de gemeenten uit om te praten over verschillende thema’s waar raakvlakken zijn tussen beide organisaties.
Vanuit het Gooi e.o. zijn hier drie samenwerkingsverbanden bij betrokken: Unita (SWV PO), Qinas (SWV V(S)O) en Berséba (SWV voor reformatorische scholen). De 10 gemeenten waren vertegenwoordigd door drie wethouders uit de regio: de heer Boog (Hilversum), mevrouw Tijhaar (Huizen) en de heer Adriani (Naarden). Qinas werd vertegenwoordigd door de heer Elsinga. Het overleg is prima verlopen en overeenstemming is bereikt.
De OpR »