Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst – gebruikte afkortingen
BBL Basisberoepsgerichte leerweg (binnen het vmbo)
Categorie 1 Leerlingen met de lichtste vorm van speciale ondersteuning
Categorie 2 Leerlingen met de medium vorm van speciale ondersteuning
Categorie 3 Leerlingen met de zwaarste vorm van speciale ondersteuning
CBB Commissie voor Bezwaar en Beroep
CJG Centrum voor jeugd & gezin
CTC Centrale Toelatings Commissie; commissie van de Kring van Scholen die onder andere de censuur vaststelt voor de toelating op de VO-scholen
CvA Commissie voor Arrangementen; vergelijkbaar met de oude PCL
CvI Commissie van Indicatie (cluster 1 t/m 4)
GL Gemengde leerweg (binnen het vmbo)
GOL (-VO) Goois Onderwijs Loket (voor het VO); het loket van Qinas voor ondersteuningsvragen
i.o. In ontwikkeling
IZC Interne ZorgCoördinator
Jeugdhulp De nieuwe term voor jeugdzorg
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg (binnen het vmbo)
LG Lichamelijk gehandicapte leerlingen (categorie 2)
LGF Leerling Gebonden Financiering; de ‘rugzak’ voor leerlingen met een cluster-indicatie
LwOO Leerwegondersteunend onderwijs
LZ Langdurig Zieke leerlingen (categorie 1)
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO Multi Disciplinair Overleg; werkmethode van het PO om Passend Onderwijs vorm te geven
MLO Multidisciplinair Leerling Overleg; overlegstructuur binnen de VSAT
MG Meervoudig Gehandicapt (categorie 3)
MR Medezeggenschapsraad
OCW Ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschappen
O&A Onderwijs en Advies; backoffice achter het loket van Qinas
Ondersteuning de nieuwe term voor (leerlingen)zorg
OpR OndersteuningsplanRaad van het SWV (medezeggenschap)
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg (samenwerkingsverband en gemeenten)
OPP OntwikkelingsPersPectief; hierin worden de lange termijn doelen van de leerling met een ondersteuningsbehoefte vastgelegd
OT Ondersteuningsteam; andere naam voor het zorgteam van de school
PAC PlaatsingsAdvies Commissie; stelt de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast en geeft hiervoor een arrangement met waar nodig een TLV. Verzamelnaam voor de TC en de CvA
PCL (-VO) Permanente Commissie Leerlingzorg: voor de aanvragen van LwOO en PrO
PO Primair onderwijs
PrO Praktijkonderwijs
RBL Regionaal Bureau Leerlingzaken; regionale samenwerkingsverband van leerplichtambtenaren
RVC Regionale Verwijzingscommissie (praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs)
SBO Speciaal Basisonderwijs; primair onderwijs met extra lichte ondersteuning
SMW SchoolMaatschappelijk Werk
SO Speciaal onderwijs; primair onderwijs met extra zware ondersteuning
SOP School Ondersteunings Profiel
SPL School voor Productief Leren; onderwijs-setting met speciale onderwijskundige aanpak voor (potentiele) VSV-ers
SWV samenwerkingsverband
TC Toeleidingscommissie; geeft een advies over de aanvragen voor een arrangement
TL Mavo Theoretische leerweg (binnen het vmbo)
TLV Toelaatbaarheidsverklaring; geeft toegang tot het speciaal onderwijs
VO voortgezet onderwijs
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSO, cluster 1 VSO voor blinde en visueel beperkte leerlingen
VSO, cluster 2 VSO speciaal onderwijs voor dove en auditief en communicatief beperkte leerlingen
VSO, cluster 3 VSO voor zeer moeilijk lerende en gehandicapte leerlingen
VSO, cluster 4 VSO voor psychiatrische- en gedragsproblematiek
VSV Voortijdig School Verlater; term van OCW voor leerlingen die dreigen uit te vallen
WMS Wet op de MedezeggenSchap
ZAT Zorg Afstemmings Team; team voor koppeling tussen school en jeugdhulpverlening
ZoCo Andere term voor IZC-er; zorgcoördinator van de VO-school
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (categorie 1)
 • Agenda 2018-2019

  Het bureau van Qinas is maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten die tijden graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het bureau van Qinas is gesloten tijdens de schoolvakanties zoals voor Regio-Noord gelden.


  OPDC Rebound 't Gooi is telefonisch bereikbaar via 
  06-207 262 10 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  vanaf 7 september-
  wekelijks PAC-vergadering

   

  ALV 
  13 december 2018 en 13 juni 2019: 14.00-16.00 uur

  Ondersteuningsplanraad
  19 november 2018
  ,  21 januari 2019, 6 mei 2019: 19.30-22.00 uur: