Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor het VO

Route PO naar VO

Uw school heeft zorgplicht voor iedere leerling die vanuit groep 8 bij u wordt aangemeld. Wat houdt dat in? En wat mag u van de basisschool verwachten? 

Route VO naar LWOO/PRO

Soms blijkt pas in het voortgezet onderwijs dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Hoe regelt u dat?

Route VO naar VSO

Soms wordt pas in de loop van het voortgezet onderwijs duidelijk dat leerlingen speciale ondersteuning nodig hebben. Wat doet u dan?

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling die naar het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs gaat, moet u als school een ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen. Maar het is ook aan te raden voor leerlingen die bijvoorbeeld ambulante begeleiding krijgen.

Ondersteuning

In het kader van Passend onderwijs krijgt iedere leerling de ondersteuning die nodig is. in de Gooi- en Vechtstreek zijn er binnen het voortgezet onderwijs drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.

Ambulante hulp

Vo-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor lichte ondersteuningsarrangementen voor individuele leerlingen. Hoe pakt u dat aan?

Loket

Hebt u vragen? Bel of mail dan naar het Goois Onderwijsloket-VO.

Rebound / OPDC

Voor een leerling die tijdelijk vastloopt, kan een Rebound-traject de oplossing zijn.

Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert in opdracht van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek de leerplichtwet (5 tot 18 jaar) uit.

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad denken belanghebbenden mee over het beleid voor passend onderwijs in de regio.

Geschillen

Zijn ouders het niet eens met de ondersteuning die u als school aanbiedt? Afhankelijk van hun bezwaar kunnen zij dat op verschillende plaatsen kenbaar maken. 

Downloads

Volgt