Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor het VO

Route VO naar VSO

De behoefte aan speciale ondersteuning is niet altijd aan het begin van de brugklas duidelijk. Hoe regelt u in een later stadium voor een leerling speciale ondersteuning?

Maatwerk
Heeft een leerling persoonlijke ondersteuning nodig, dan vormt een licht ondersteuningsarrangement de eerste stap. U kunt bijvoorbeeld een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs inschakelen. Dit is een vorm van basisondersteuning (niveau 1b) die u als vo-school zelf regelt. Bij acute problemen kan een tijdelijke plaatsing in de Rebound de oplossing zijn.

TLV aanvragen
Heeft de leerling structureel speciale ondersteuning nodig, dan kunt u in samenspraak met de ambulant begeleider een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aanvragen. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier TLV (zie Info documenten in de linkerkolom). Hier vult u de persoonlijke gegevens van de leerling in. U voegt daarbij uw eigen handelingsplan of onderwijsperspectief; alleen dan kan de aanvraag in behandeling worden genomen. Tot slot motiveert u de aanvraag. Het formulier stuurt u naar het Goois Onderwijsloket-VO. De ouders moeten ondertekenen.

Meer weten?
www.passendonderwijs.nl