Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor ouders

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft welke onderwijsdoelen uw kind naar verwachting zal kunnen halen. Het OPP vervangt het handelingsplan.

Voor wie?
Een OPP wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het praktijkonderwijs en voor leerlingen die speciale ondersteuning krijgen. Dus niet voor leerlingen die basisondersteuning krijgen en ook niet voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het leerwegondersteunend onderwijs.

In overleg
Binnen zes weken nadat uw zoon of dochter is geplaatst, stelt de school een ontwikkelingsperspectief vast. Dat gebeurt in overleg met u, en vaak ook met uw kind. De school kijkt naar medische gegevens, de leerresultaten en de ondersteuning die uw zoon of dochter eerder heeft ontvangen. Verder kijkt de school naar uw thuissituatie en vinden er soms aanvullende observaties of onderzoeken plaats.

Mee eens?
Het is belangrijk dat u zich als ouder in het ontwikkelingsperspectief kunt vinden. Daarom overlegt de school uitvoerig met u. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.