Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het VO

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) beschrijft welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting zal kunnen halen. Het vervangt het handelingsplan.

Verplicht
Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn verplicht voor iedere leerling een OPP op te stellen. Reguliere vo-scholen moeten dit doen als zij een van hun leerlingen voor het pro of vso willen aanmelden.

Verstandig
Maar ook voor leerlingen in het regulier onderwijs die basisondersteuning op maat krijgen (denk aan ambulante begeleiding vanuit het vso) is het verstandig. De kwaliteit van de begeleiding verbetert door planmatig handelen én er ligt een actueel OPP, mocht u alsnog een beschikking voor het praktijkonderwijs of een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso willen aanvragen.

Pro en vso
Als school voor pro of vso moet u een OPP vaststellen binnen zes weken nadat u de leerling hebt geplaatst. U doet dat in overleg met de ouders en bij voorkeur de leerling. U kijkt naar de leerresultaten, de ondersteuning die de leerling eerder heeft ontvangen en indien nodig naar medische gegevens. Verder kijkt u naar de thuissituatie en laat u zo nodig aanvullende observaties of onderzoeken verrichten. Het ligt voor de hand dit te doen in nauw overleg met de toeleverende basisschool: die kent de leerling immers al vele jaren.

Instemming ouders
Het is belangrijk dat ouders zich in het OPP kunnen vinden. Komt u er ook na uitvoerig overleg niet uit, dan kunnen de ouders aankloppen bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Meer weten?
Met vragen over het OPP kunt u altijd terecht bij het Goois Onderwijsloket-VO.