Overgang PO-V(S)O

Overgang PO-V(S)O

Nu de Wet passend onderwijs van kracht is, hebben scholen voor voortgezet onderwijs zorgplicht: zij moeten een passende onderwijsplek regelen voor alle leerlingen die bij hen worden aangemeld. Maar ook van u als toeleverende basisschool wordt het een en ander verwacht.

Aanmelding algemeen

Alle leerlingen in de Regio Gooi- en Vechtstreek moeten begin maart (termijn wordt jaarlijks bepaald) door hun ouders worden aangemeld voor een middelbare school. Dit geldt voor het reguliere vo, maar ook voor het praktijk- en speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u in de Gooise Gids.

Uw rol: adviseren en informeren

Als toeleverende basisschool speelt u een belangrijke informerende en adviserende rol bij de overstap naar het vo. Behalve aan een goed onderbouwd schooladvies voor hun kind, hebben ouders ook behoefte aan informatie over de ondersteuning op de diverse middelbare scholen. Wijs ouders bijvoorbeeld op het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van elke school te vinden is. Vertel daarbij ook dat ouders verplicht zijn bij de aanmelding door te geven aan welke ondersteuning hun kind behoefte heeft.

Toelating tot regulier vo

Voor de toelating tot een reguliere school hanteren alle vo-scholen in de Regio Gooi- en Vechtstreek de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC). Voor meer informatie kunt u terecht bij de afzonderlijke vo-scholen.