Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het PO

Route PO naar V(S)O

Nu de Wet passend onderwijs van kracht is, hebben scholen voor voortgezet onderwijs zorgplicht: zij moeten een passende onderwijsplek regelen voor alle leerlingen die bij hen worden aangemeld. Maar ook van u als toeleverende basisschool wordt het een en ander verwacht.

Ondersteuning
In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen. De meeste leerlingen met ondersteuningsbehoeften hebben genoeg aan basisondersteuning, geboden door een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Een kleinere groep heeft extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in lwoo, praktijkonderwijs of middels een tijdelijk individueel arrangement. En een nog kleinere groep krijgt speciale ondersteuning, in het speciaal onderwijs.

Aanmelding algemeen
Alle leerlingen in de Gooi- en Vechtstreek moeten begin maart (termijn wordt jaarlijks bepaald) door hun ouders worden aangemeld voor een middelbare school. Dit geldt voor het reguliere vo, maar ook voor lwoo, pro en speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u in de Gooise Gids.

Uw rol: adviseren en informeren
Als toeleverende basisschool speelt u een belangrijke informerende en adviserende rol bij de overstap naar het vo. Behalve aan een goed onderbouwd schooladvies voor hun kind hebben ouders ook behoefte aan informatie over de ondersteuning op de diverse middelbare scholen. Wijs ouders bijvoorbeeld op het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van elke school te vinden is. En vertel ook dat ouders verplicht zijn bij de aanmelding door te geven aan welke ondersteuning hun kind behoefte heeft.

Toelating tot regulier vo
Voor de toelating tot een reguliere school hanteren alle vo-scholen in de Gooi- en Vechtstreek de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC). Voor meer informatie kunt u terecht bij de afzonderlijke vo-scholen.

Toelating tot extra ondersteuning
De toelating tot lwoo en pro loopt via het Goois Onderwijsloket-VO. Zijn er in uw groep 8 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Geef dat dan al in september middels het digitale registratieformulier door aan het loket (zie bij Info Documenten 'handleiding route Lwoo-Pro 2021-2022'.
 
Toelating tot speciale ondersteuning
De toelating tot speciaal onderwijs loopt eveneens via het Goois Onderwijsloket-VO. Zijn er in uw groep 8 leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben? Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier TLV (zie bij Info Documenten 'handleiding digitaal aanvragen TLV per 1-10-2018')