Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het PO

Ondersteuning

In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen: basisondersteuning, extra ondersteuning en speciale ondersteuning.

Basisondersteuning
Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er zijn twee niveaus.

De ondersteuning op het eerste niveau is voor alle leerlingen beschikbaar. Denk aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden. Deze ondersteuning kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Elke school voor voortgezet onderwijs moet minimaal deze basisondersteuning kunnen bieden.

Het tweede niveau bevat maatwerk: lichte ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die het met wat persoonlijke ondersteuning goed redden. Denk aan de vroegere rugzakleerlingen. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren, bijvoorbeeld vanuit het vso.

Extra ondersteuning
Deze verdergaande ondersteuning is op een klein aantal scholen aanwezig.

Het gaat om tijdelijke ondersteuning voor leerlingen die op hun eigen school even vastlopen, zoals Rebound. Maar ook leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs vallen in deze categorie.

De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of een leerling voor extra ondersteuning in aanmerking komt.

Speciale ondersteuning
Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning, verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.