Nieuws

SUBSIDIEREGELING DIGITAAL ONDERWIJS

17 juni 2024

Voor leerlingen die tijdelijk niet of minder naar school kunnen, kan digitaal onderwijs waardevolle hulp bieden. Het ministerie van OC&W heeft de subsidieregeling Digitale School gepubliceerd.

Met deze subsidie kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden een (boven)regionale digitale schoolvoorziening opzetten. 

De subsidie is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden die gaan samenwerken in een (boven)regionale coalitie. Zo’n coalitie moet bestaan uit minimaal een schoolbestuur (als penvoerder) en twee samenwerkingsverbanden (po en/of vo) en de ambitie hebben om een Digitale School voorziening te realiseren met een (boven)regionale functie. Voor iedere provincie is voor minimaal één coalitie subsidie beschikbaar. Samenwerking is van belang om afdoende schaalgrootte en landelijke dekking te bereiken en expertise te bundelen.

Naast de subsidieregeling is ook een samenvatting van de subsidieregeling gepubliceerd. lees meer op de site van Steunpunt Passend onderwijs.