Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het VO

Leerplicht

Scholen melden schoolverzuim bij het RBL. De medewerkers onderzoeken wat de redenen zijn en proberen het schoolverzuim te stoppen. Ook jongeren die thuiszitten of de school voortijdig zonder diploma hebben verlaten worden begeleid door het RBL.