Voor Ouders

Voor ouders

De meeste leerlingen hebben genoeg aan het dagelijkse onderwijs en ondersteuning die de school aanbiedt. Toch kan het zijn dat uw kind behoefte heeft aan meer ondersteuning. 

Het samenwerkingsverband

De meeste kinderen hebben genoeg aan het dagelijkse onderwijs en de ondersteuning die de school aanbiedt. Toch kan het zijn dat uw kind behoefte heeft aan meer ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dit betekent dat de school budget krijgt voor het uitvoeren van extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt gewoon aangeboden op school.

De middelbare scholen in Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren zorgen samen voor passend onderwijs in de regio. Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. Dit doen de scholen via het samenwerkingsverband. 

De VO en VSO besturen bieden een palet aan onderwijsvarianten om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. Samenwerking met derden is hierbij noodzakelijk, het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten en instellingen voor de jeugdzorg. Ook worden er afspraken gemaakt met aanpalende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld t.b.v. het grensverkeer) en het samenwerkingsverband Unita voor passend onderwijs PO in de regio.

 

Naar het voortgezet onderwijs

Is uw zoon of dochter bijna klaar met de basisschool? Dan is het tijd om een middelbare school te kiezen. Het kan zijn dat uw kind op school extra ondersteuning nodig heeft. De middelbare school regelt dan passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat de zorg aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs wordt ook wel gespecialiseerd onderwijs genoemd.

Wie regelt het?

De school waar u uw kind aanmeldt, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek voor uw kind moet regelen. Als ouder hoeft u dus geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De ondersteuning wordt door de scholen zelf georganiseerd.

Wat doet u?

U meldt uw kind aan op de middelbare school van uw voorkeur. Het is verstandig om daarbij rekening te houden met de informatie en het advies van de basisschool. Ook belangrijk is wat de middelbare school aan ondersteuning kan bieden. Meer hierover leest u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school. Bij de aanmelding bent u verplicht door te geven aan welke extra ondersteuning uw kind behoefte heeft. 
Voor algemene informatie over vo-scholen in de regio en de voorlichtingsbijeenkomsten/open dagen kijk op www.gooisescholengids.nl Ook hebben we wat filmpjes van v(s)o scholen op onze website geplaatst.

Wanneer kunt u aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor alle middelbare scholen in de Gooi- en Vechtstreek is dezelfde, vaak is begin maart de sluitingsdatum. Kijk voor de exacte datum op www.gooisescholengids.nl. Indien al bekend is dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft (denk dan daarbij aan praktijkonderwijs), dan geeft de basisschool dat al eerder (in september) door aan het onderwijsloket van Qinas. 

Wat doet de middelbare school?

Als u uw kind hebt aangemeld, regelt de school een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw kind past. Bij voorkeur op de school zelf, want daar wil uw kind immers graag naartoe. Maar kan dat niet, dan krijgt uw kind een passende plek op een andere school aangeboden (dit is de zogenaamde zorgplicht van de school). De school zoekt de best mogelijke oplossing en gaat hierover met u in gesprek.

Wanneer hoort u meer?

Binnen zes weken na aanmelding hoort u of de school van uw keuze voor uw zoon of dochter de juiste ondersteuning kan bieden. Dus uiterlijk eind april. Bij ingewikkelde situaties kan het tien weken duren: uiterlijk eind mei.

Wilt u meer weten lees dan de brochure 'Wat is passend onderwijs'. Ook kunt u de site van de rijksoverheid over passend onderwijs bekijken.

Mocht u het lastig vinden deze brochure in het Nederlands te lezen dan zijn er een Engelstalige brochure en filmpjes in Engels, Turks, Arabisch, Pools Perzisch en Tigrinya beschikbaar. 

Op het voortgezet onderwijs

Het kan zijn dat pas in het voortgezet onderwijs blijkt dat uw zoon of dochter meer ondersteuning nodig heeft. Ook dan is de school uw aanspreekpunt.


Wat gaat er gebeuren?

Eerst zal de school onderzoeken of basisondersteuning voldoende is. Het kan zijn dat de school u hiervoor om extra gegevens vraagt. U bent verplicht deze te verstrekken. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoekt de school uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Vaak gebeurt dit in overleg met het Qinas Loket.


Van school wisselen?

In de meeste gevallen kan de school zelf ondersteuning bieden. Uw zoon of dochter blijft dan gewoon op school. Maar soms lukt dat niet. Dan zoekt de school in overleg met u en met het Qinas Loket naar een school waar het wel kan. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Ondersteuning

In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen: basisondersteuning, extra ondersteuning en speciale ondersteuning.

Basisondersteuning

Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er zijn twee niveaus.
De ondersteuning op het eerste niveau is voor alle leerlingen beschikbaar. Denk aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden. Deze ondersteuning kan zowel preventief ('voorkomend') als curatief ('genezend') worden ingezet. Elke school voor voortgezet onderwijs moet minimaal deze basisondersteuning kunnen bieden.

Het tweede niveau bevat maatwerk: lichte ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die het met wat persoonlijke ondersteuning goed redden. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren.

Extra ondersteuning

Alle vo-scholen kunnen een arrangement plus aanvragen voor een leerling of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Speciale ondersteuning

Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning, verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van Qinas beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.
 

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Het OPP beschrijft welke onderwijsdoelen uw kind naar verwachting zal kunnen halen. Het OPP vervangt het handelingsplan.

In overleg

Bij extra ondersteuning stelt de school, binnen zes weken nadat uw zoon of dochter is op de middelbare school is geplaatst, een OPP vast. Dat gebeurt in overleg met u en uw kind. De school kijkt naar medische gegevens, de leerresultaten en de ondersteuning die uw zoon of dochter eerder heeft ontvangen. Verder kijkt de school naar uw thuissituatie en vinden er soms aanvullende observaties of onderzoeken plaats. Het OPP moet minstens 1x per jaar door school opnieuw worden bekeken en als het nodig is worden aangepast.

Mee eens?

Het is belangrijk dat u en uw kind zich in het ontwikkelingsperspectiefplan kunnen vinden. Daarom overlegt de school uitvoerig met u en uw kind. Op het handelingsgericht deel van de OPP moet door school instemming van de ouder(s)/verzorger(s) verkregen worden. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.

Het Qinasloket

Voor al uw vragen over (passend) onderwijs in de Regio Gooi en Vechtstreek kunt u terecht bij het onderwijsloket van Qinas. Het loket is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-16 uur bereikbaar per telefoon (035-. 526 94 81) of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Woensdag en tijdens schoolvakanties (regio Noord) is het Qinas loket gesloten.

Als u vragen of zorgen heeft, waar u geen antwoord op kan vinden op de website, kunt u contact opnemen met het Qinas loket. Kan de contactpersoon aan het loket uw vraag niet meteen beantwoorden, dan gaat een team van deskundigen ermee aan de slag. Het antwoord wordt vervolgens aan u teruggekoppeld. 

Momenteel ontwikkelt Qinas een ouder- en jeugdsteunpunt  voor ouders en jongeren met vragen of zorgen over passend onderwijs.

Klacht of bezwaar

Als het gaat om de ondersteuning aan uw kind, is de school het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dat kenbaar maken. Waar u dat doet, hangt af van de aard van uw bezwaar.


Oneens met de toelaatsbaarheidsverklaring?

Bent u het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw zoon of dochter? Dan kunt u terecht bij de directeur-bestuurder van Qinas. Wanneer u het vervolgens niet eens bent met de toelichting en de motivatie van de directeur-bestuurder, dan kunt u de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso raadplegen. Zie voor meer informatie Leidraad PAC

Oneens met omgang persoonsgegevens?

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (R. Zondervan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

 

Oneens met plaatsingsbesluit?

Bent u het niet eens met het besluit over de plaatsing van uw zoon of dochter op een school met extra of speciale ondersteuning? Uw eerste aanspreekpunt is de school/het schoolbestuur. Wanneer u niet tot overeenstemming komt, kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Oneens met het ontwikkelingsperspectief?

Denkt u dat de school niet goed inschat wat uw kind zal kunnen bereiken? Ook hier is de school/het schoolbestuur uw eerste gesprekspartner. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Ontevreden over de ondersteuning?

Vindt u dat de school uw kind geen goede ondersteuning biedt? Ook dan is de school/het schoolbestuur uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen.

Bekijk het filmpje van Stichting Onderwijsgeschillen

 

Media

Zorgen of extra informatie?

Het kan zijn dat u na alle informatie nog met vragen zit of gewoon contact wilt met lotgenoten. Mogelijk kan school u in contact brengen met andere ouders of anders vindt u hier gegevens over andere organisaties. Ook kunt u altijd contact opnemen met het Qinas loket of het ouder- en jeugdsteunpunt in onze regio 'Steunpunt GV'.