Optimaal onderwijs voor elke leerling

BOOST

BOOST is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. BOOST staat voor Behandeling, Onderwijs, Ontwikkeling, Samenwerking en Terugkeer en is een samenwerking tussen Stichting Elan en Youké. De leerlingen beschikken over voldoende cognitief niveau en emotionele beschikbaarheid om terug te kunnen keren naar onderwijs. Er zijn echter belemmerende factoren op meerdere ontwikkelgebieden waardoor de leerlingen zijn uitgevallen. Bij BOOST wordt vanuit verschillende expertisegebieden toegewerkt naar één doel: “terug naar school”. De kern is gelegen in een integraal aanbod op vier domeinen, op één locatie en vanuit één plan. De begeleiding op alle vier de domeinen kan afwisselen en overlappen: er wordt maatwerk geleverd om het centrale doel te bereiken.  

Domein de “onderwijs-oefenplek” is op maat en passend voor elke leerling. Er wordt een onderwijssetting geboden waar je je vaardigheden mag oefenen. Didactiek is in eerste instantie een middel en geen doel op zich. De hoeveelheid onderwijstijd en didactiek zal een steeds groter aandeel krijgen. Zodra er weer voldoende schoolgang is, wordt (begeleid) terugkeer weer een realiteit. De school van herkomst is het uitgangspunt, maar soms blijkt een nieuwe start op een andere school meer aan te sluiten.
Domein gezinsbegeleiding: Dit domein is een onmisbaar element. Bij leerlingen die zijn vastgelopen op school is het thuissysteem vaak ook ontregeld. Wij gaan werken aan het vergroten van gevoelens van competentie bij ouders in het begeleiden van hun kind. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van het gezin en hun netwerk. Door middel van de gezinsbegeleiding wordt tevens gezorgd voor een sterke verbinding en samenwerking tussen BOOST en thuis.
Domein behandeling: Specialistische behandeling is nodig omdat veel leerlingen die thuiszitten psychische klachten hebben. Behandeling is zo intensief als nodig. De behandeling wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs en de doelgerichte dagactiviteiten en indien nodig individueel gegeven.
Domein doelgerichte dagactiviteiten: Door het aanbieden van doelgerichte activiteiten (zoals b.v. koken, sporten, techniek, creatief, etc.) krijgt de leerling, die nog weinig druk vanuit het domein onderwijs aan kan, toch een duidelijke dagstructuur. De leerling leert hierdoor weer naar school te gaan (o.a. op tijd op te staan, houden aan regels en plannen). Tijdens de doelgerichte activiteiten wordt er met name gewerkt aan het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden (o.a. samenwerken, grenzen aangeven, omgaan met emoties). Op deze manier kan er vanuit een andere invalshoek toch gewerkt worden aan de eerste stap richting terugkeer naar onderwijs.  

Een traject bij BOOST is tijdelijk en duurt maximaal 1 jaar. Er wordt in eerste instantie zo snel mogelijk toegewerkt naar volledige aanwezigheid (5 dagen van 8.45 tot 14.00). Vanuit daar groeit de leerling stap voor stap steeds meer naar het schoolse leven. Er is een gezamenlijk plan van aanpak. Voor elke periode worden (gedrag)doelen gesteld en na ongeveer 6-8 weken vindt er een evaluatie plaats. Gedurende het traject is er regelmatig contact en afstemming met de school van herkomst. Halverwege het traject wordt gezamenlijk gekeken wat er nodig is voor terugkeer. Meer informatie kunt u zien in deze filmpjes.