Privacy verklaring

17 januari 2024

Hoe gaat Qinas om met persoonsgegevens?


Qinas verwerkt van leerlingen persoonsgegevens. Privacy vinden we van groot belang en daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Qinas voldoet daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe Qinas met de persoonsgegevens van leerlingen omgaat.


Waarom verwerkt Qinas gegevens van leerlingen

Qinas verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om zijn taken en verplichtingen te kunnen nakomen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en door te sturen naar andere partijen, bijvoorbeeld naar DUO.
Wij verwerken persoonsgegevens van de leerling in de meeste gevallen omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat het nodig is om onze publieke taak uit te voeren.
Gegevens die daar niet onder vallen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.


Welke gegevens verwerken wij

Qinas verwerkt diverse soorten gegevens, waarvan de meeste gegevens rechtstreeks van de ouders of via school zijn gekregen. U kunt hierbij denken aan naam, BSN-nummer, geboortedatum en contactgegevens.

Alleen op eigen verzoek van de ouders verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft.

Een overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die wij van leerlingen verwerken kunt u terugvinden onderaan deze toelichting bij Categorieën persoonsgegevens.


Hoe gaan wij om met de gegevens van leerlingen

Qinas zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om zijn taken en plichten na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daar vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen.


Met wie delen we de gegevens van leerlingen

Qinas is in een aantal gevallen, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere school, DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en accountant.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om een TLV aanvraag te ondersteunen of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Qinas. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen aan derde partijen.

Qinas medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan de toegestane bewaartermijnen.


Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar

Als ouders (of voogd) heeft u – net als de leerling – een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Qinas.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te verbeteren, beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Een verzoek tot verbeteren, beperken of wissen kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (R. Zondervan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Contactgegevens

Contactgegevens Qinas : Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel. 035- 526 94 81, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming : R. Zondervan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacyreglement Qinas

 

Categorieën persoonsgegevens

Categorie Toelichting
Contactgegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
Administratief leerlingnummer een administratienummer dat leerlingen identificeert
Nationaliteit en geboorteplaats  
Gegevens van ouders/voogd gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers
Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs;
Godsdienst Qinas verwerkt geen gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van een leerling;
Voortgang van de leerling gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde resultaten;
te weten:
  • klas / leerjaar / ILT code
  • Examinering
  • Studievoortgang en/of Studietraject
  • Begeleiding leerlingen, inclusief handelingsplan
  • Aanwezigheidsregistratie
Onderwijsorganisatie gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en of testen en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
Financiën gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen of innen van facturen;
Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;
Docent, ondersteunings-coördinator, intern begeleider, decaan, mentor gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen;
BSN/PGN Qinas verwerkt geen BSN/PGN nummer van een leerling;
Keten-ID (ECK-ID) Qinas verwerkt geen Keten-ID;