Overgang PO-V(S)O

Overgang PO-V(S)O

De Wet passend onderwijs bepaalt dat u een passende onderwijsplek moet vinden voor alle leerlingen die vanuit het primair onderwijs bij u worden aangemeld. Een goede overdracht vanuit de basisschool is van groot belang.

Inschatting

Voor iedere leerling die bij uw school wordt aangemeld, maakt u eerst een inschatting: heeft deze leerling meer ondersteuning nodig of niet? Is het antwoord nee, dan beoordeelt u of de leerling kan worden toegelaten volgens de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC) in de Regio Gooi- en Vechtstreek. Is het antwoord ja, dan gaat u eerst op zoek naar meer informatie over de leerling.

Het primair onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. U mag van de toeleverende basisschool een goed onderbouwd schooladvies en onderwijskundig rapport verwachten. Gaat het om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, dan is een warme overdracht sterk aan te bevelen.

Daarnaast mag u van de basisschool verwachten dat zij de ouders informeert over het schooladvies, over de ondersteuning op diverse vo-scholen en over hun plicht om de school van hun keuze te informeren over de ondersteuning die hun zoon of dochter nodig heeft. 


Passen in het profiel

De meeste aangemelde leerlingen zullen passen binnen het ondersteuningsprofiel van uw school. Leerlingen die extra of speciale ondersteuning nodig hebben, zijn immers meestal in het najaar al door de basisschool aangemeld bij het onderwijsloket van Qinas. Ouders die hiermee hebben ingestemd, kiezen voor hun kind waarschijnlijk uit zichzelf al een school voor pro of vso.

Meer nodig?

Toch kan het voorkomen dat er leerlingen zijn aangemeld die meer ondersteuning nodig hebben dan uw school denkt te kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met een pro- of vso-advies die tegen het advies van de basisschool in door hun ouders op een reguliere vo-school worden aangemeld, maar ook om leerlingen met een beperking of gedragsproblemen.

Volgens de Wet passend onderwijs moet u voor elk van deze leerlingen op zoek naar een passende onderwijsplek. Dat kan een andere reguliere vo-school zijn. Vermoedt u dat de leerling beter op zijn of haar plaats is in het pro of vso, neem dan contact op met het onderwijsloket van Qinas. Als uw inschatting juist is, moet u de aanvraag van de pro-beschikking of toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verzorgen.

Termijn

Binnen zes weken na aanmelding moet u de ouders laten weten of u hun zoon of dochter passend onderwijs kunt bieden. Bij ingewikkelde situaties kan deze periode tot maximaal tien weken worden opgerekt. Is er dan nog geen passende oplossing, dan bent u verplicht de leerling een tijdelijke plaats op uw eigen school aan te bieden, in afwachting van een definitieve oplossing.