V(S)O scholen

V(S)O scholen

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn binnen de eigen school, een andere school als de eigen school de ondersteuning die nodig is niet kan bieden of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De zorgplicht start zodra een kind is aangemeld op school.

Overgang PO-(V)SO

De Wet passend onderwijs bepaalt dat u een passende onderwijsplek moet vinden voor alle leerlingen die vanuit het primair onderwijs bij u worden aangemeld. Een goede overdracht vanuit de basisschool is van groot belang.

Inschatting

Voor iedere leerling die bij uw school wordt aangemeld, maakt u eerst een inschatting: heeft deze leerling meer ondersteuning nodig of niet? Is het antwoord nee, dan beoordeelt u of de leerling kan worden toegelaten volgens de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC) in de Regio Gooi- en Vechtstreek. Is het antwoord ja, dan gaat u eerst op zoek naar meer informatie over de leerling.

Het primair onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. U mag van de toeleverende basisschool een goed onderbouwd schooladvies en onderwijskundig rapport verwachten. Gaat het om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, dan is een warme overdracht sterk aan te bevelen.

Daarnaast mag u van de basisschool verwachten dat zij de ouders informeert over het schooladvies, over de ondersteuning op diverse vo-scholen en over hun plicht om de school van hun keuze te informeren over de ondersteuning die hun zoon of dochter nodig heeft. 


Passen in het profiel

De meeste aangemelde leerlingen zullen passen binnen het ondersteuningsprofiel van uw school. Leerlingen die extra of speciale ondersteuning nodig hebben, zijn immers meestal in het najaar al door de basisschool aangemeld bij het onderwijsloket van Qinas. Ouders die hiermee hebben ingestemd, kiezen voor hun kind waarschijnlijk uit zichzelf al een school voor pro of vso.

Meer nodig?

Toch kan het voorkomen dat er leerlingen zijn aangemeld die meer ondersteuning nodig hebben dan uw school denkt te kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met een pro- of vso-advies die tegen het advies van de basisschool in door hun ouders op een reguliere vo-school worden aangemeld, maar ook om leerlingen met een beperking of gedragsproblemen.

Volgens de Wet passend onderwijs moet u voor elk van deze leerlingen op zoek naar een passende onderwijsplek. Dat kan een andere reguliere vo-school zijn. Vermoedt u dat de leerling beter op zijn of haar plaats is in het pro of vso, neem dan contact op met het onderwijsloket van Qinas. Als uw inschatting juist is, moet u de aanvraag van de pro-beschikking of toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verzorgen.

Termijn

Binnen zes weken na aanmelding moet u de ouders laten weten of u hun zoon of dochter passend onderwijs kunt bieden. Bij ingewikkelde situaties kan deze periode tot maximaal tien weken worden opgerekt. Is er dan nog geen passende oplossing, dan bent u verplicht de leerling een tijdelijke plaats op uw eigen school aan te bieden, in afwachting van een definitieve oplossing.

Route VO-PRO

De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling aan het licht. Hoe zorgt u dan voor passende ondersteuning?

Blijkt tijdens het eerste leerjaar dat een leerling het qua niveau niet redt op het vmbo, dan kan er alsnog een pro-beschikking aangevraagd worden. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanmeldingsformulier pro. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken. Mocht na het eerste jaar blijken dat praktijkonderwijs toch het meest passend is, dan kan de vmbo-school contact opnemen met de praktijkschool.

Voor professionals in het primair onderwijs is het belangrijk de kracht van het praktijkonderwijs te kennen. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals heeft de sectorraad Praktijkonderwijs twee video's gemaakt om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs. Zie voor meer informatie ook de site van de sectorraad Praktijkonderwijs.

 

Media

Route VO-VSO

Voor toelating tot het vso hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en een geëvalueerd en door ouders ondertekend onderwijsperspectiefplan (OPP) nodig. Als toeleverende school neemt u hierbij het voortouw, in overleg met de ouders.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als school en ouders het eens zijn dat vso de beste route is, kan school een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso (TLV vso) aanvragen. De TLV vso moet voor 1 juni worden aangevraagd.

Formulier

Voor de aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier TLV in de digitale omgeving van Tommy. De handleiding voor het aanvragen van een TLV vindt u bij 'info documenten' op deze site. De inlogcode kunt u aanvragen bij het Qinas loket.

Bezwaar

Zijn de ouders het niet eens met het advies vso? Dan melden zij hun kind in maart (denk aan de gestelde termijn) bij een reguliere vo-school aan. Deze school heeft de plicht te onderzoeken of zij de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Binnen een termijn van maximaal 6 plus 4 weken moet er uitsluitsel zijn. 

OPP in vso

Het handelingsplan of ontwikkelingsperspectief (OPP) uit het primair onderwijs krijgt in het vso een vervolg. Voor iedere leerling die speciale ondersteuning nodig heeft, wordt in een OPP beschreven welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting kan halen. Dit is de verantwoordelijkheid van de vso-school waar de leerling is aangemeld. De school doet dat in overleg met de ouders en vaak ook de leerling. Daarbij bouwt de school graag voort op het handelingsplan of OPP van de basisschool: u kent de leerling immers al vele jaren.

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) beschrijft welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting zal kunnen halen en op welke manier. Het vervangt het handelingsplan.

Verplicht

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn verplicht voor iedere leerling een OPP op te stellen. Reguliere vo-scholen moeten, voordat zij een leerling aanmelden voor een arrangement plus, het pro of vso, een OPP hebben opgesteld en daar ook al naar hebben gehandeld. 

Ook voor leerlingen in het regulier onderwijs die basisondersteuning op maat krijgen is het verstandig om met een OPP te werken. De kwaliteit van de begeleiding verbetert door planmatig handelen én er ligt alvast een actueel OPP mocht u alsnog een beschikking voor het praktijkonderwijs of een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso willen aanvragen.

Pro en vso

Als een pro- of vso-school moet u een OPP vaststellen binnen zes weken nadat u de leerling hebt geplaatst. U doet dat in overleg met de ouders en bij voorkeur ook met de leerling. U kijkt naar de leerresultaten, de ondersteuning die de leerling eerder heeft ontvangen en indien nodig naar medische gegevens. Verder kijkt u naar de thuissituatie en laat u zo nodig aanvullende observaties of onderzoeken verrichten. Het ligt voor de hand dit te doen in nauw overleg met de toeleverende basisschool: die kent de leerling immers al vele jaren.

Instemming ouders

Het is belangrijk dat ouders zich in het OPP kunnen vinden. Komt u er ook na uitvoerig overleg niet uit, dan kunnen de ouders aankloppen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. 

Ondersteuning

In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen: basisondersteuning, extra ondersteuning en speciale ondersteuning.


Basisondersteuning

Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er zijn twee niveaus.

De ondersteuning op het eerste niveau is voor alle leerlingen beschikbaar. Denk aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden. Deze ondersteuning kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Elke school voor voortgezet onderwijs moet minimaal deze basisondersteuning kunnen bieden.

Het tweede niveau bevat maatwerk: lichte ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die het met wat persoonlijke ondersteuning goed redden. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren, bijvoorbeeld vanuit het vso.

Extra ondersteuning

Alle vo-scholen kunnen een arrangement plus aanvragen voor een leerling of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Speciale ondersteuning

Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning, verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van Qinas beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.

Gameeleon

Gameeleon.nl is het professionaliserings platform van de samenwerkingsverbanden Qinas (vo) en Unita (po). Het gehele aanbod is gratis voor medewerkers van de aangesloten scholen. Ook zijn er InCompany trainingen mogelijk. Graag nodigen we je uit om de website gameeleon.nl te bezoeken, het aanbod te bekijken en je vooral in te schrijven voor een leuke cursus, workshop of lezing! Mocht je suggesties voor trainingen of iets anders hebben dan vernemen we dat graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De naam Gameeleon
Gameeleon is geïnspireerd op de kameleon en staat voor positieve verandering én flexibiliteit. Het onderwijs kent uitdagende situaties. Door het bieden van kennis en nieuwe inzichten willen wij het makkelijker maken om te kunnen inspelen op specifieke situaties. GA MEE en verander, LEER en DEEL met GAMEELEON. Op de hoogte blijven van het cursusaanbod? Ga naar https://gameeleon.nl/#inschrijving

Het Qinasloket

Voor al uw vragen betreffende (passend) onderwijs in de Regio Gooi en Vechtstreek kunt u terecht bij het Qinas loket. Het loket is op werkdagen (met uitzondering van woensdag) bereikbaar per telefoon (035-. 526 94 81) of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Tijdens schoolvakanties is het loket gesloten.

Aanvragen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en arrangementen plus worden digitaal ingediend bij het Qinas loket. Aanvragen, behalve arrangementen plus, worden beoordeeld door de plaatsingsadviescommissie (PAC). In deze commissie zitten gedragswetenschappers, een praktijk deskundige en een jeugdarts. Arrangementen plus worden beoordeeld door de gedragsdeskundige van Qinas.

Route VSO-VO

Qinas bevordert terug- of overplaatsing van leerlingen vanuit het voortgezet speciaal (gespecialiseerd) onderwijs naar het regulier onderwijs.

Op basis van een inventarisatie van kansen en mogelijkheden en een gezamenlijke visie is beleid ontwikkeld met onder meer de afspraken over begeleiding en facilitering van terug- of overplaatsing. Hierbij valt te denken aan terugplaatsing vanuit bijvoorbeeld het vso naar de Structuurklas van het Erfgooiers College, terugplaatsing naar het vo met een arrangement plus voorziening en/of terugplaatsing met behulp van inzet van ambulante begeleiding.

Het is belangrijk dat leerling en ouders/verzorgers zich kunnen ook vinden in de overgang naar regulier onderwijs.

De in overleg met leerling en ouders/verzorgenden door vso scholen te nemen stappen:

  1. Doelgericht werken aan een terugplaatsing of overplaatsing. Dit wordt opgenomen in het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Systematisch monitoren en evalueren of de leerling toe is aan terug- of overplaatsing. Bepalen wat een leerling nog nodig heeft om een terug- of overplaatsing te realiseren.
  2. Zoeken naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs die passend is bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
  3. De leerling voorbereiden op een (proef)plaatsing: afspraken maken over een (proef)plaatsing en afspraken maken over de overdracht, de introductie en de begeleiding van de leerling.
  4. De start van de (proef)plaatsing op de nieuwe school: overdracht, introductie en begeleiding. Proefplaatsing is maximaal drie maanden.
  5. Evalueren van de (proef)plaatsing: bij een geslaagde proefplaatsing inschrijving in het regulier voortgezet onderwijs. Hierop wordt de begeleiding afgestemd en gaandeweg afgebouwd.