Route PO-VSO

Route PO-VSO

Voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring en een geëvalueerd en door ouders ondertekend onderwijsperspectiefplan (OPP) nodig. Als toeleverende basisschool neemt u hierbij het voortouw, in overleg met de ouders.


Toelaatbaarheidsverklaring

Als school en ouders het eens zijn dat vso de beste route is, kunt u al in het begin van groep 8 voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. Een tweede mogelijkheid is na het afgeven van het schooladvies in januari. Ook dan is instemming van de ouders vereist. De TLV moet voor 1 juni worden aangevraagd.


Formulier

Voor de aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier TLV in de digitale omgeving van Tommy. De handleiding en stroomschema voor het aanvragen van een TLV vindt u bij 'info documenten' op deze site. De inlogcode kunt u aanvragen bij het Qinas loket.


Bezwaar?

Zijn de ouders het niet eens met het advies vso? Dan melden zij hun kind in maart (denk aan de gestelde termijn) bij een reguliere vo-school aan. Deze school heeft de plicht te onderzoeken of zij de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Binnen een termijn van maximaal 6 plus 4 weken moet er uitsluitsel zijn.


OPP in vso

Het handelingsplan of ontwikkelingsperspectief uit het primair onderwijs krijgt in het vso een vervolg. Voor iedere leerling die speciale ondersteuning nodig heeft, wordt in een OPP beschreven welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting kan halen. Dit is de verantwoordelijkheid van de vso-school waar de leerling is aangemeld. De school doet dat in overleg met de ouders en vaak ook de leerling. Daarbij bouwt de school graag voort op het handelingsplan of OPP van de basisschool: u kent de leerling immers al vele jaren.