PO scholen

PO scholen

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen heeft de po school een adviserende taak naar ouders en kinderen. Daarnaast is de samenwerking tussen de po school en de vo school belangrijk. Als toeleverende school wordt het een en ander van u verwacht.

Overgang PO-V(S)O

Nu de Wet passend onderwijs van kracht is, hebben scholen voor voortgezet onderwijs zorgplicht: zij moeten een passende onderwijsplek regelen voor alle leerlingen die bij hen worden aangemeld. Maar ook van u als toeleverende basisschool wordt het een en ander verwacht.

Aanmelding algemeen

Alle leerlingen in de Regio Gooi- en Vechtstreek moeten begin maart (termijn wordt jaarlijks bepaald) door hun ouders worden aangemeld voor een middelbare school. Dit geldt voor het reguliere vo, maar ook voor het praktijk- en speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u in de Gooise Scholen Gids.

Uw rol: adviseren en informeren

Als toeleverende basisschool speelt u een belangrijke informerende en adviserende rol bij de overstap naar het vo. Behalve aan een goed onderbouwd schooladvies voor hun kind, hebben ouders ook behoefte aan informatie over de ondersteuning op de diverse middelbare scholen. Wijs ouders bijvoorbeeld op het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van elke school te vinden is. Vertel daarbij ook dat ouders verplicht zijn bij de aanmelding door te geven aan welke ondersteuning hun kind behoefte heeft.

Toelating tot regulier vo

Voor de toelating tot een reguliere school hanteren alle vo-scholen in de Regio Gooi- en Vechtstreek de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC). Voor meer informatie kunt u terecht bij de afzonderlijke vo-scholen.

Route PO-PRO

U kunt leerlingen uit groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs bij het Qinas loket aanmelden. Dit kunt u doen tot eind september middels het registratieformulier PAC - VO. De procedure voor de aanmelding voor praktijkonderwijs kunt u downloaden door op deze link te klikken.

Voor professionals in het primair onderwijs is het belangrijk de kracht van het praktijkonderwijs te kennen. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals heeft de sectorraad Praktijkonderwijs twee video's gemaakt om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs. Zie voor meer informatie ook de site van de sectorraad Praktijkonderwijs.

 

Media

Route PO-VSO

Voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring en een geëvalueerd en door ouders ondertekend onderwijsperspectiefplan (OPP) nodig. Als toeleverende basisschool neemt u hierbij het voortouw, in overleg met de ouders.


Toelaatbaarheidsverklaring

Als school en ouders het eens zijn dat vso de beste route is, kunt u al in het begin van groep 8 voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. Een tweede mogelijkheid is na het afgeven van het schooladvies in januari. Ook dan is instemming van de ouders vereist. De TLV moet voor 1 juni worden aangevraagd.


Formulier

Voor de aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier TLV in de digitale omgeving van Tommy. De handleiding en stroomschema voor het aanvragen van een TLV vindt u bij 'info documenten' op deze site. De inlogcode kunt u aanvragen bij het Qinas loket.


Bezwaar?

Zijn de ouders het niet eens met het advies vso? Dan melden zij hun kind in maart (denk aan de gestelde termijn) bij een reguliere vo-school aan. Deze school heeft de plicht te onderzoeken of zij de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Binnen een termijn van maximaal 6 plus 4 weken moet er uitsluitsel zijn.


OPP in vso

Het handelingsplan of ontwikkelingsperspectief uit het primair onderwijs krijgt in het vso een vervolg. Voor iedere leerling die speciale ondersteuning nodig heeft, wordt in een OPP beschreven welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting kan halen. Dit is de verantwoordelijkheid van de vso-school waar de leerling is aangemeld. De school doet dat in overleg met de ouders en vaak ook de leerling. Daarbij bouwt de school graag voort op het handelingsplan of OPP van de basisschool: u kent de leerling immers al vele jaren.

Het Qinasloket

Voor al uw vragen betreffende (passend) onderwijs in de Regio Gooi en Vechtstreek kunt u terecht bij het Qinas loket. Het loket is op werkdagen (met uitzondering van woensdag) bereikbaar per telefoon (035-526 94 81) of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Tijdens schoolvakanties is het loket gesloten.

Aanvragen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs worden digitaal ingediend bij het Qinas loket via Tommy. De inlogcode kunt u aanvragen bij het Qinas loket. Aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de plaatsingsadviescommissie (PAC). In deze commissie zitten gedragswetenschappers, een praktijk deskundige en een jeugdarts.