Voorzieningen in de Regio

FOCUS! - VOLANT

Reboundvoorziening FOCUS biedt tijdelijk onderwijs en sociaal-emotionele begeleiding aan jongeren van de Vitusmavo, het Vituscollege het Willem de Zwijger College en Erfgooiers College die niet genoeg hebben aan de ondersteuning op school. 

FOCUS! is bedoeld voor leerlingen met internaliserende of externaliserende gedragsproblemen (multiproblematiek), voor wie de ondersteuning op school ontoereikend is. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op hun eigen school, die vast (dreigen te) lopen en voor wie er vragen zijn over de aard en intensiteit van hun ondersteuningsbehoeften. Daarnaast is de rebound ook voor leerlingen die al enige tijd thuiszitten door schoolangst of voor wie thuiszitten een dreigend risico vormt.

Passend bij de hulpvragen van de leerling, ouders en de toeleverende school wordt een intensief maatwerktraject samengesteld. In beginsel wordt in 8 tot 12 weken met de leerlingen en hun ouders ingezet op het wegnemen of leren omgaan met gedragsmatige en/of sociaal-emotionele belemmeringen. Evaluatie vindt elke 4 weken plaats. Binnen de laatste weken van het traject vindt een gefaseerde terugstroom plaats. Ook wordt gekeken wat het best passende vervolgonderwijs is: op de school van herkomst of elders. Leidend is de mate van ondersteuning die de leerling nodig heeft en de getoonde inzichten en mogelijkheden om het gedrag aan te passen of op te vangen.

FOCUS werkt met een kleine groep van maximaal 10 leerlingen. De aanmelding verloopt via de toeleverende school en de zorgcoördinator en twee orthopedagogen van FOCUS Deze hebben een intakegesprek met de jongere en diens ouders/verzorgers, school van herkomst en coach van FOCUS

Tijdens het traject blijven de leerlingen ingeschreven op hun eigen school. De school blijft ook verantwoordelijk voor de leerling. FOCUS informeert de VO-school over de voortgang en betrekt de school bij de tussentijdse evaluaties. Terugstroom, uitstroom en/of doorstroom vindt altijd plaats in overleg met ouders, de leerling en de toeleverende VO-school. Is terugkeer naar het reguliere onderwijs niet mogelijk dan wordt in overleg met de ouders en de leerling een alternatief gezocht. Doel is toeleiding naar de geschikte opleiding.

Coaches van FOCUS kunnen op de aangesloten scholen ook observatie-, begeleidings- en schakeltrajecten uitvoeren. Scholen kunnen met deze kennis soms voorkomen dat andere leerlingen in problemen komen. Ook wordt het voor leerlingen die terugkeren vanuit FOCUS! makkelijker om weer hun draai te vinden op school.
De jongeren op FOCUS volgen onderwijs en begeleiding van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur. Afhankelijk van individuele trajecten kunnen andere tijden worden aangehouden.

FOCUS is gevestigd aan Schout 1A, te Naarden op de locatie van Montessori Lyceum Gooise Meren.